Zmienia życie. Otwiera umysły.

Podstrona została opracowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Podstrona odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

„HerE smeLls Like Oscar – an international upskilling program

of high school students in the field of film journalism"

/Zapach Oskara – międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego/

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej  w ramach programu ERASMUS+

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi związanych z niewystarczającymi kompetencjami zawodowymi a co za tym idzie – trudnościami w kontynuowaniu nauki, w partnerstwie ze szkołą z Chorwacji stworzyliśmy szereg działań mających na celu podnieść poziom umiejętności zawodowych wśród uczniów liceum.
Ponadto projekt „Tu pachnie Oskarem” ma na celu zwiększenie osiągnięć młodych ludzi i poszerzenie wiedzy związanej z filmem i dziennikarstwem dzięki czemu będą mogli kontynuować naukę. Podniesienie świadomości potrzeby rozwijania swoich pasji w czasie wolnym oraz zwiększenie kreatywności uczniów pomoże im ukształtować postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur wśród uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w dyskusjach, warsztatach, pracy w grupach. Zwiększą się również umiejętności językowych uczniów i nauczycieli, będą oni mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy szkołami i nauczycielami z różnych krajów europejskich oraz możliwość kontynuacji współpracy w przyszłości. Mamy nadzieję, że projekt spowoduje wprowadzenie długofalowych zmian w kształceniu szkolnym i wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kształcenia.
Aby zrealizować ww. cele zaplanowano realizację następujących działań:
- 4 pięciodniowe wymiany uczniów, 2 do Chorwacji, 2 do Polski z szeregiem aktywności podczas wymian
- 3 spotkania projektowe
- konferencja podsumowująca rezultaty pracy intelektualnej (film instruktażowy i raport), która odbędzie się w Polsce.
W czasie realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów:
- większy poziom wiedzy uczniów w zakresie pisania o filmie
- leprze kwalifikacje młodych ludzi pozwalające na kontynuowanie nauki
- aktywizacja uczniów w ich czasie wolnym dzięki rozwijaniu pasji filmowej i dziennikarskiej
- umocnienie dialogu międzykulturowego
- lepsze umiejętności językowe uczniów i nauczycieli
- międzynarodowa współpraca szkół i nauczycieli
- umocniony międzynarodowy wymiar kształcenia uczniów i pracy nauczycieli
- promocja programu Erasmus+.
Założony został następujący planu upowszechnienia projektu i jego rezultatów:
- Ciągła kampania promocyjna projektu.
- Upowszechnienie narzędzi na platformach wolnego dostępu
- Artykuły informacyjno-upowszechniające dot. projektu
- Trzecie spotkanie członków konsorcjum  - podsumowanie realizacji projektu
- Międzynarodowa Konferencja (Polska).
Trwałość rezultatów projektu będzie stanowiła priorytet działań obu szkół również po zakończeniu okresu realizacji projektu. Dla zagwarantowania tego poczynione zostaną następujące działania:
- rekomendowanie wprowadzenia filmu i raportu do programu kształcenia formalnego w szkole średniej w każdym z krajów partnerów;
- dostęp do platformy wolnego dostępu z zasobami pracy intelektualnej;
- podczas tematycznych/branżowych konferencji/spotkań informacyjnych projekt ten będzie promowany jako dobra praktyka w dziedzinie kształcenia przyszłych dziennikarzy filmowych;
- artykuły w prasie branżowej napisane przez praktyków reprezentujących członków konsorcjum – przywoływanie projektu jako praktyki;
- wykorzystywanie narzędzi (filmu i raportu) w szerokim zakresie;
- wykorzystywanie narzędzi (filmu i raportu) podczas działań/szkoleń własnych prowadzonych przez szkoły partnerskie;
- dostęp do archiwum projektu na stronach www szkół i do fotobloga po zakończeniu współpracy;
- zorganizowanie w szkołach dni otwartych programu Erasmus+ promujących program i zachęcających do uczestnictwa;
- stworzenie gabloty poświęconej projektowi w każdej ze szkół.