ZASADY ORGANIZACJI NAUCZANIA I OCENIANIA
W
 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

IM. GABRIELA NARUTO|WICZAW ŁODZI
W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY   W   ZWIĄZKU  Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM
I ZWALCZANIEM COVID-19
 

z dnia 19 października 2020 r.

 

1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie   
w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. 

2.      Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu o: 

a.       materiały edukacyjne opublikowane na sprawdzonych portalach edukacyjnych 
i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;  

b.      zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/

c.       dziennik elektroniczny LIBRUS SYNERGIA; 

d.      komunikację poprzez OFFICE 365; 

e.       media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu; 

f.        lekcje online (m.in. za pośrednictwem usługi internetowej Teams); 

g.      podręczniki, zbiory zadań, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada; 

h.      autorskie materiały nauczyciela 

i.        kontakt telefoniczny z nauczycielem - wychowawcą; 

j.        inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.  

3.      O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu oraz możliwości techniczne wszystkich uczestników tego procesu.  

4.      Dyrektor przekazuje uczniom i rodzicom informację o sposobie i trybie prowadzonych przez szkołę zajęć za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS SYNERGIA. 

5.      Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tematów na bieżąco zgodnie 
z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, stosując różnorodne formy pracy. 

6.      Organizując kształcenie na odległość nauczyciel musi uwzględniać możliwości ucznia oraz zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. 

7.      Nauczyciel jest zobowiązany do analizowania  frekwencji uczniów na każdych zajęciach /w celu ewaluacji działań edukacyjnych poszczególnych uczniów/. 

8.      Zakres przekazywanych treści i ilość zadań do samodzielnego wykonania przez ucznia z jednego przedmiotu powinny uwzględniać równomierne obciążenie ucznia. Nie powinny być zbyt obszerne, aby nie przerosły możliwości psychofizycznych uczniów. Instrukcje udzielane uczniom powinny być podane w sposób zrozumiały dla uczniów. 

9.      Nauczyciel jest zobowiązany monitorować postępy uczniów oraz weryfikować ich wiedzę i umiejętności. 

10.  Ocenie podlegają: 

a.      odpowiedzi ustne; 

b.     testy online; 

c.      aktywność na zajęciach; 

d.     prezentacje; 

e.      karty pracy; 

f.       nagrania audio; 

g.     nagrania video; 

h.     wypracowania; 

i.       prace domowe  

j.       inne formy  pracy uczniów. 

11.  Zgodnie z obowiązującym planem zajęć, nauczyciel jest zobowiązany systematycznie uzupełniać w dzienniku elektronicznym LIBRUS SYNERGIA: 

a.      tematy realizowanych przez siebie zajęć; 

b.                b.       oceny uczniów;

c.                c.       frekwencję podczas zajęć;

 

12.       12 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zajęcia odbywają się według obowiązującego planu lekcji. 

            13. Ocenianie uczniów zgodne jest z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

13.  

14. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami prowadzącymi zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych przez zainteresowane strony za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus z wykorzystaniem dostępnych form komunikacji (mail, telefon, online itp..), lub na platformie Teams.  

15. Konsultacje indywidualne lub grupowe nauczycieli z uczniami mogą odbywać się  
w zależności od potrzeb według indywidualnych ustaleń.  

16. Rodzice motywują, wspierają i monitorują dzieci w wykonywaniu prac 
z uwzględnieniem zachowania zasad higieny i bezpieczeństwa w sieci. Rodzice umożliwiają dzieciom (w miarę swych możliwości) dostęp do narzędzi wskazanych przez nauczyciela w określonym czasie. Rodzice systematycznie korzystają z dziennika elektronicznego LIBRUS SYNERGIA i odbierają wiadomości przesyłane przez dyrektora, nauczycieli i wychowawców.  

17.W sprawach nieujętych w niniejszych zasadach należy kontaktować się z Dyrektorem Szkoły poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS SYNEGIA.