DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021- 03 -31

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć grafik
 • dokumenty PDF mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych/video
 • strona zawiera mapę z lokalizacją szkoły – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-09-21
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa –  Dariusz Jędrasiak 
 • adres e-mail – kontakt@lo2.elodz.edu.pl
 • numer telefon – 42 674 19 99

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Do budynku szkoły znajduje się wejście od strony ulicy Nowej 11/13 i jest ono dostępne w godzinach pracy szkoły.

Aby wejść do budynku należy pokonać schody, drzwi wejściowe do przedsionka (otwierane ręcznie) oraz kolejne drzwi. Przed wejściem znajduje się również dzwonek, zawiadamiający pracownika szkoły o osobie, która chce wejść. Przy wejściu znajduje się portiernia, gdzie pracownicy obsługi udzielają informacji i rejestrują osoby odwiedzające.

Budynek składa się z 4 kondygnacji (piwnica, parter oraz dwa piętra). Na każdej kondygnacji znajduje się korytarz. Dostępne są dwie klatki schodowe, umożliwiające dostanie się na poszczególne kondygnacje.

W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem szkoły jest możliwość zaparkowania samochodu. Brak jest wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

APLIKACJE MOBILNE

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

 

 

 

Wytworzył: Antoni Markiewicz Data: 09.09.2022

Odpowiada: Dariusz Jędrasiak Data: 09.09.2022